Lektorė: Doc. dr. Sonata Staniulienė - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Lektorė: Doc. dr. Sonata Staniulienė

Stiprios ir vertingos oganizacinės kultūros formavimas

Unikali ir savita organizacijos kultūra yra vertinga kaip prekės ženklas bei asocijuojasi su  patra uklia darbo vieta net išrankiam specialistui. Jei ji adaptyvi ir skatinanti novatoriškumą, tokia organizacija geba keistis nuolatinių pokyčių sūkūryje. Stipri organizacinė kultūra, kaip ypatingi „socialiniai klijai“, sujungia atskirus individus į bendrų tikslų siekiančią organizaciją, nes garantuoja grupinį krizinių situacijų valdymą, socialinės tvarkos kūrimą, tęstinumo sukūrimą, ir identiškumo bei įsipareigojimo organizacijai kūrimą. Silpnoje, mažumai darbuotojų betinkančioje kultūroje yra daug nežinojimo, nesusipratimų, atsakomybių spragų, konfliktų, negatyvių nuotaikų ir tiesiog veiklos neefektyvumo dėl vadinamojo „žmogiškojo veiksnio“.

Seminare teoriškai ir praktiškai nagrinėjami bei konkrečios organizacijos pavyzdžiu pritaikomi organizacinės kultūros stiprinimo būdai, subkultūrų įtaka organizacijos veiklai, organizacijos kultūros elementų (vertybių, požiūrių, įsitikinimų, nuostatų, normų, filosofijos, politikos, verslo ideologijos, misijos ir vizijos, herojų ir pasakojimų, ritualų ir ceremonijų, materialių simbolių, kalbos/žargono bei kultūrinių ryšių tinklo) analizės bei jų formavimo metodai. Organizacinė kultūra vystoma etiškai darbuotojų elgsenai, sklandesnei darbuotojų socializacijai, lojalumui ir įsipareigojimui organizacijai ugdyti.


Darbuotojų elgsenos formavimas organizacijoje

Dažniausiai arba daugiausia rūpesčių keliančias problemas vadovai dažniausiai apibūdina kaip žmogiškąsias. Jie skundžiasi, jog tinkamai ir laiku neįgyvendami planai bei projektai ir vardija tiesioginių vadovų nesugebėjimą komunikuoti, nepakankamą darbuotojų suinteresuotumą, konfliktus tarp komandos narių, darbuotojų neetišką ir neatsakingą elgesį, atkaklų priešinimąsi pokyčiams ir panašias bėdas.

Seminare individo, grupės ir organizacijos lygmenyse teoriškai ir praktiškai nagrinėjami bei konkrečios organizacijos pavyzdžiu pritaikomi darbuotojų vertybių ir nuostatų, emocinio intelekto, etiškumo, motyvacijos ugdymo būdai, komunikacijos ir konfliktų, galios naudojimo ir politikavimo, multikultūriškumo valdymo metodai, motyvavimo sistemos, komandinio darbo, darbo vietų ar bet kokių pokyčių projektavimas, siekiant formuoti tinkamą organizacijai darbuotojų elgseną.


Modernių organizacinių struktūrų ir procesų projektavimas: „dramblio“ ir „blusos“ adaptyvumo pamokos

Paradoksas, bet šuolaikinėje turbulencinių pokyčių verslo aplinkoje daugelis organizacijų vis dar veiklą vykdo pagal klasikines valdymo struktūras ir funkciniu požiūriu surikiuotus procesus. Gremėzdiškoms, biurokratiškoms centralizuotoms hierarchinėms struktūroms adaptuotis aplinkoje ir efektyviai veikti yra žymiai sudėtingiau, rizikingiau ir tiesiog brangiau nei modernioms lanksčioms nedidelėms subrangos principą propaguojančioms tinklinėms struktūroms.

Seminare teoriškai ir praktiškai nagrinėjamos bei konkrečios organizacijos pavyzdžiu pritaikomos modernios organizacinės struktūros bei formos (tinklo / subrangos / strateginių sąjungų / bendradarbiavimo / asocijavimosi / klasterizacijos / virtualizacijos ir pan.), sudaromi tinklaveikos bei veiklos procesų žemėlapiai, išgryninami veiklos koordinavimo principai vs hierarchinių struktūrų formoms, procesams ir kontrolei.


Personalo/žmogiškųjų išteklių  valdymo veiklų vystymas organizacijoje

Organizacijų brangiausias turtas – joje dirbantys žmonės. Siekiant organizacijos veiklos efektyvumo, reikia mokėti į organizaciją prisivilioti tinkamą personalą, o tuomet – sugebėti juos išlaikyti organizacijoje ir suteikti galimybes atsiskleisti jų potencialui. Ne paslaptis, kad geidžiamiausių sąraše figūruoja personalo valdymo veiklas išvystę darbdaviai.

Seminare nagrinėjami požiūriai į personalo valdymą, jo subjektas, personalo politika bei personalo valdymo veiklos: personalo apskaita, darbų analizė, personalo planavimas, verbavimas, atranka, adaptavimas, ugdymas, karjeros valdymas bei atlygis už darbą. Praktiškai kiekvienos organizacijos pavyzdžiu nagrinėjamas subjektų darbo pasidalijimas, politikos bei sprendimai personalo valdyme, atskirų veiklų metodai ir technikos.


Daugiau informacijos: 

  • Mokymų koordinatorė Vaida Kasmauskaitė
  • Adresas K. Donelaičio 52 – 615 , Kaunas LT 44244
  • Tel.: 8 37 327851
  • El. paštas: vaida.kasmauskaite@vdu.lt