aurelija.ganusauskaite@vdu.lt - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

aurelija.ganusauskaite@vdu.lt