„Strateginis organizacijų valdymas“ absolventų apklausa

2016 m. kovo-balandžio mėn. apklausos pagalba tirta studijų programos Strateginis organizacijų valdymas (anksčiau – Firmų organizavimas ir vadyba) absolventų nuomonė apie studijų metu išvystytas vadybines kompetencijas, kurios reikalingos jų darbe.

VDU EVF studijų programa „Strateginis organizacijų valdymas“ siekiama parengti aukštos kvalifikacijos plataus profilio verslo ir vadybos specialistus, turinčius sisteminį požiūrį į organizacijų vadybą besikeičiančioje Lietuvos ir globalaus verslo aplinkoje bei gebančius valdyti sudėtingus ekonominius procesus, kūrybiškai pritaikyti teorines naujoves ir praktinius pasiekimus profesinėje veikloje, dirbant skirtingo dydžio moderniose Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose.

Atliekant VDU absolventų vadybinių kompetencijų tyrimą, svarbu buvo išanalizuoti ar studijų metu (studijų programoje „Strateginis organizacijų valdymas“) įgytos vadybinės kompetencijos yra svarbios ir ar atitinka šių dienų darbo rinkos poreikius bei kokios vadybinės kompetencijos galėtų būti vystomos norint pagerinti studijų programos „Strateginis organizacijų valdymas“ studijų kokybę.

Išvystytos vadybinės kompetencijos. Taigi, respondentai svarbiomis ir išvystytomis vadybinėmis kompetencijomis VDU EVF studijų programoje „Strateginis organizacijų valdymas“ laiko: strateginį, analitinį ir abstraktų mąstymą, planavimą, rezultatų siekimą/vertinimą, komandinį darbą, atsakingumą ir lankstumą.

Žinių ir jų taikymo kompetencijos respondentų nuomone iš dalies arba atitinka įmonių keliamus reikalavimus, specialieji asmens gebėjimai labiau atitinka, nei neatitinka įmonių keliamų reikalavimų. Apžvelgiant socialinius asmens gebėjimus pastebima, jog didžioji dalis apklaustųjų teigia, kad ši kompetencijų kategorija atitinka įmonių keliamus reikalavimus. Asmeninių gebėjimų srityje pastebima, kad beveik pusė apklaustųjų įvardino šią kompetencijų sritį kaip visiškai atitinkančią įmonių keliamus reikalavimus bei kita dalis apklaustųjų teigia, kad asmeniniai gebėjimai atitinka arba iš dalies atitinka įmonių keliamiems reikalavimams.

Įsidarbinimas. Daugiausiai respondentų įvardino, kad jų atstovaujamoje verslo srityje tikrai ar iš dalies yra jaučiamas vadybos specialistų turinčių aukšąjį išsilavinimą trūkumas.

87 proc. respondentų dirbo jau studijuodami ar įsidarbino iš karto baigę studijas universitete, 4 proc. respondentų darbo pagal įgytą specialybę nerado mažiau nei pusę metų, apie 9 proc. apklaustųjų dirbo ne pagal įgytą specialybę. Daugiausia respondentų pirmą kartą įsidarbino vadybinkais (48 apklaustieji), 12 respondentų baigę studijas dirbo viduriniojo lygio vadovais, 9 techniniu vykdytoju ir 8 žemiausio lygio vadovu. Tik vienas respondentas baigęs studijas nedirbo. Daugiausia apklaustųjų šiuo metu dirba viduriniojo lygio vadovais (30 apklaustųjų), 23 dirba vadybininkais ir net 19 respondentų yra aukščiausio lygio vadovai. Šiuo metu nedirba tik vienas respondentas.

Iš apklausos duomenų matoma, kad studentai baigę studijas pakankamai lengvai įsidarbina ar dirba jau studijuodami, todėl galima teigti, kad ši specialybė yra konkurencinga rinkoje ir ją baigę vadybos specialistai nesunkiai randa darbą ir dirba pagal įgytą specialybę.

Daugiau apie programą.